canon gp-4000 gp-2000 gp-540 gp-520 error code 1326

If no results matching the keyword "canon gp-4000 gp-2000 gp-540 gp-520 error code 1326". are found. You can search for our information through Google using the following link canon gp-4000 gp-2000 gp-540 gp-520 error code 1326. Or see more articles in the canon gp-4000 gp-2000 gp-540 gp-520 error code 1326 on Google Search

  1. N

    Cách sửa lỗi 1326 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 được hướng dẫn chi tiết

    Chào mọi người, tôi đang gặp vấn đề về. Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "Printer could not feed upper roll."... Cần cách sửa lỗi 1326 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 được hướng dẫn chi tiết
Top